REGULAMIN

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SERWISU CAPRICARE-MLEKO

 1. Zasady ogólne
  1.1. Z Usług mogą korzystać jedynie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Polski, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.; dalej: „Usługobiorcy”).
  1.2. Warunkiem skorzystania z Usług jest udzielenie zgody na otrzymywanie wiadomości mailowych z ofertą handlową Miralex.
  1.3. Z Usług nie mogą korzystać pracownicy i przedstawiciele Miralex oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  1.4. Usługobiorca, który skorzystał z Usługi zamawiania próbek lub Usługi aktywowania oferty handlowej, zobowiązuje się do niesprzedawania otrzymanej próbki lub oferty handlowej. W przypadku dokonania przez Usługobiorcę sprzedaży próbki lub oferty handlowej, Miralex zastrzega sobie prawo do dochodzenia od takiego Usługobiorcy
  zapłaty kwoty stanowiącej równowartość korzyści, jaką Usługobiorca ten uzyskał w związku ze skorzystaniem z Usługi.
  1.5. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych z Regulaminem. W szczególności, zabronione jest przekazywanie poprzez formularz dostępny w Serwisie treści bezprawnych.
 2.  Zasady korzystania z Usługi zamawiania próbek
  2.1. Usługobiorca w ramach Usługi zamawiania próbek otrzymuje od Miralex darmową próbkę Mleka Następnego Capricare.
  2.2. Miralex zastrzega sobie prawo do ustalenia wagi próbki, jednakże ustala się, że waga ta nie może być mniejsza niż 24 g.
  2.3. Usługobiorca, aby skorzystać z Usługi zamawiania próbek musi posiadać jednorazowy kod aktywujący lub Kartę, o której mowa w pkt. 4 poniżej.
  2.4. Dla skorzystania z Usługi zamawiania próbek konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem Serwisu poprzez podanie następujących danych:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres e-mail;
  c) adres wysyłki;
  d) miasto;
  e) kod pocztowy;
  f) telefon;
  g) etap macierzyństwa;
  h) w zależności od etapu macierzyństwa – planowany miesiąc porodu lub miesiąc narodzin dziecka;
  i) w zależności od etapu macierzyństwa – planowany rok porodu lub rok narodzin dziecka; oraz
  j) numer jednorazowego kodu aktywującego lub numer karty upominkowej.
  2.5. Podanie danych jest konieczne dla skorzystania z Usługi zamawiania próbek.
  2.6. Usługobiorca powinien również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru.
  2.7. Po prawidłowym wypełnieniu formularza, Miralex przekaże Usługobiorcy, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość zwrotną potwierdzającą prawidłowe skorzystanie z Usługi. Umowa na Usługę zamawiania próbek zostaje zawarta w momencie otrzymania maila potwierdzającego.
  2.8. Niezwłocznie po dokonaniu przez Usługobiorcę prawidłowej rejestracji, w każdym razie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych, Miralex prześle Usługobiorcy próbkę na wskazany przez Usługobiorcę adres wysyłki. W przypadku opóźnienia wynikającego z nieprzewidzianych okoliczności, Miralex skontaktuje się z Usługobiorcą i dokona indywidualnych ustaleń co do realizacji Usługi zamawiania
  próbek.
  2.9. Usługobiorca może wypełnić formularz rejestracyjny tylko raz. Ponowne skorzystanie z Usługi zamawiania próbek nie jest możliwe. Miralex zastrzega sobie prawo odmowy wysyłki próbek w przypadku podejrzenia, że osoba, która dokonała zamówienia zrobiła to kolejny raz.
  2.10. Miralex nie przewiduje zamiany próbki na inny produkt, ani otrzymania przez Usługobiorcę ekwiwalentu pieniężnego.
  2.11. Miralex wysyła próbki wyłącznie pod adresy znajdujące się na obszarze Polski.
 3. Zasady korzystania z Usługi aktywowania oferty handlowej
  3.1. Miralex w ramach Usługi aktywowania oferty handlowej wystawia fizyczne karty zawierające unikatowy kod numeryczny lub ich odpowiednik cyfrowy („Karta”) umożliwiający Usługobiorcy skorzystanie z Usługi.
  3.2. Karty są dołączane do zamówień przez współpracujące z Miralex apteki. Cena mleka po skorzystaniu z Usługi aktywowania oferty handlowej oraz termin ważności Karty jest każdorazowo określona na Karcie lub w treści maila.
  3.3. Aby skorzystać z Usługi aktywowania oferty handlowej należy podać unikatowy numer Karty w formularzu rejestracyjnym na www.capricare-mleko.pl oraz wypełnić pozostałe pola formularza rejestracyjnego, poprzez podanie następujących danych:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres e-mail;
  c) adres wysyłki;
  d) miasto;
  e) kod pocztowy;
  f) telefon;
  g) etap macierzyństwa;
  h) w zależności od etapu macierzyństwa – planowany miesiąc porodu lub miesiąc narodzin dziecka;
  i) w zależności od etapu macierzyństwa – planowany rok porodu lub rok narodzin dziecka; oraz
  j) numer jednorazowego kodu aktywującego lub numer Karty.
  3.4. Podanie danych jest konieczne dla skorzystania z Usługi aktywowania oferty handlowej.
  3.5. Usługobiorca powinien również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru.
  3.6. Karta może zostać wykorzystana do skorzystania z Usługi aktywowania oferty handlowej tylko raz.
  3.7. Karta nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną, ani na nagrody innego rodzaju.
  3.8. Po dokonaniu aktywowania oferty handlowej zgodnie z pkt 4.3 powyżej, Usługobiorca otrzyma na podany adres mailowy link do apteki internetowej, w której może zrealizować zamówienie produktu w cenie przedstawionej w ofercie handlowej.
  Szczegóły dotyczące terminu ważności rabatu zostaną podane każdorazowo w wiadomości mailowej.
  3.9. Umowa na Usługę aktywowania oferty handlowej zostaje zawarta w momencie otrzymania maila potwierdzającego.
 4. Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy
  4.1. Usługobiorca może odstąpić od umów na Usługi w terminie 14 dni od ich zawarcia.
  4.2. Odstąpienia od umowy Usługobiorca dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Miralex.
 5. Reklamacje
  5.1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje związane z Usługami na adres mailowy Miralex: bok@capricare-mleko.pl.
  5.2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię, nazwisko,
  b) adres email,
  c) dokładny opis i powód reklamacji
  d) żądanie osoby składającej reklamację.
  5.3. Usługobiorca składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji za pośrednictwem emaila wysłanego na adres e-mail Usługobiorcy składającego reklamację podany w reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Miralex. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni jest
  równoznaczny z uznaniem reklamacji.
 6. Warunki techniczne
  6.1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania.
  6.2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Usługobiorcy:
  a) korzystającego z komputera z dostępem do internetu oprzepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;
  b) korzystającego z urządzenia mobilnego
  c) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą JavaScript: (i) Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji (ii) Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji (iii) Opera 15 lub nowszej wersji (iv) Google Chrome 30 lub nowszej wersji (v) Apple Safari 5.1. lub nowszej wersji.
  6.3. Warunkiem skorzystania z niektórych funkcjonalności w Serwisie musi być ponadto posiadanie przez Usługobiorcę skrzynki e-mail, o czym Usługobiorca będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej funkcjonalności.
 7. Postanowienia końcowe
  7.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców znajdują się w polityce prywatności pod adresem: https://www.capricare.pl/polityka-prywatnosci/ .
  7.2. Usługobiorca może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  7.3. Miralex zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest każdorazowo dostępny na stronie Serwisu.
  7.4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszała praw Usługobiorców związanych z Usługami, z których już skorzystali.
  7.5. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe Usługobiorcy w Serwisie.