Polityka prywatności

Capricare® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Dairy Goat Co-operative (N.Z.) Limited. Dairy Goat Co-operative to firma zarejestrowana w Nowej Zelandii pod numerem firmy 421398, której siedziba to 18 Gallagher Drive, Hamilton, Nowa Zelandia, jest zobowiązana do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

Niniejsza polityka określa podstawy, na jakich przetwarzane są przez nas dane osobowe, które od Ciebie gromadzimy lub które nam przekazujesz. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze opinie i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je traktować.

Administratorem Twoich danych jest „Miralex” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Lotnicza 4, NIP 7640001360, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000011534

e-mail: daneosobowe@miralex.pl
tel. +48 61 832 90 60
fax. +48 61 832 90 70

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Paragrafy w tej sekcji wyjaśniają, w jaki sposób i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także podstawę prawną, na której przeprowadzamy to przetwarzanie.

Aby pomóc Ci w zapytaniach dotyczących obsługi klienta (dotyczących naszych produktów i/ lub karmienia dziecka): Jeśli poprosisz nas o dostarczenie informacji dotyczących naszych produktów lub korzystania z naszych produktów, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia tych informacji dla Ciebie. Wykorzystywanie przez nas danych osobowych w ten sposób obejmuje w szczególności rejestrowanie wszelkich danych kontaktowych i danych, które nam przekazujesz, są one przechowywane na bezpiecznych serwerach. Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w ten sposób, aby móc skutecznie i dokładnie odpowiadać na Twoje zapytanie.

Jeśli nie chcesz przekazywać nam swoich danych osobowych w ten sposób, nie będziemy w stanie zapewnić Tobie wymaganych informacji ani pomocy.

Podstawą prawną, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe w takich okolicznościach jest nasz uzasadniony interes, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę klienta.

Nie jesteś zobowiązany do dostarczenia nam swoich danych osobowych i możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ten sposób w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem daneosobowe@miralex.pl. Jeśli zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, nie będzie to oznaczać, że przetwarzanie Twoich danych przed wycofaniem zgody było niezgodne z prawem.

Informacje, które zbieramy od ciebie
Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane o Tobie:
– Informacje, które nam przekazujesz. Są to informacje o Tobie, które nam udostępniasz, wypełniając formularz zapytania na naszej stronie internetowej www.capricare.pl lub korespondując z nami telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu oraz inne informacje dotyczące Ciebie i Twojego dziecka lub dziecka.

Wykorzystanie informacji
Będziemy wykorzystywać informacje, które nam przekazujesz, w celach określonych powyżej.

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe
Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu zabezpieczenia i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji.

Okres przechowywania
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 5 lat od daty pierwszego przekazania nam informacji, aby zapewnić, że będziemy w stanie pomóc Ci w razie jakichkolwiek pytań, opinii lub potrzeby dalszej pomocy w związku z naszymi produktami.

Kim są odbiorcy twoich danych osobowych poza firmą Miralex Sp. z o.o.?

Możemy ujawnić Twoje dane stronom trzecim za Twoją zgodą.

Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (jak określono powyżej). Jeśli poprosisz nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych na tej podstawie przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne powody, dla których przetwarzanie powinno być kontynuowane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Jeśli poprosisz nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych na tej podstawie, przestaniemy.

Prawo dostępu

Masz prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, a także różnych innych informacji związanych z wykorzystaniem z Twoich danych osobowych. Masz również prawo do dostępu do twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania

Masz prawo zażądać od nas sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, poprzez dostarczenie nam dodatkowego oświadczenia.

Prawo do ograniczenia

Masz prawo ograniczyć nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli: kwestionujesz dokładność danych osobowych; przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby odpowiednie dane osobowe zostały usunięte; nie musimy już przetwarzać Twoich danych osobowych w uzgodnionych celach, ale chcesz zachować swoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (jak określono powyżej), a Ty możesz:

– sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie; i

– żądać, aby przetwarzanie odpowiednich danych osobowych było ograniczone, dopóki nie zostanie ustalone, czy nasz uzasadniony interes nadrzędny jest nadrzędny wobec Twojego uzasadnionego interesu.

W przypadku, gdy w trakcie korzystania z przysługującego Ci prawa do ograniczenia stwierdzisz, że nasze przetwarzanie określonych danych osobowych ma zostać ograniczone, wówczas przetwarzamy odpowiednie dane osobowe wyłącznie zgodnie z Twoją zgodą, a ponadto w celach przechowywania i do celów roszczenia prawne.

Prawo do usunięcia

Masz prawo żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, jeżeli ma zastosowanie co najmniej jedna z następujących przyczyn: przetwarzanie nie jest już konieczne w związku z celami, dla których Twoje dane osobowe zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone; przetwarzanie naszych danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, następnie wycofałeś swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej, z której moglibyśmy skorzystać w celu przetwarzania Twoich danych osobowych; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z sekcją „prawo do sprzeciwu” w niniejszej polityce i nie mamy nadrzędnego uzasadnionego interesu w zakresie przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie jest wymagane w celu zachowania zgodności z prawem, któremu podlegamy.

Bylibyśmy wdzięczni, gdybyś złożył u nas jakiekolwiek skargi, ale masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Korzystając ze swoich praw

Możesz skorzystać z takich praw, kontaktując się z nami pod adresem daneosobowe@miralex.pl.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Często sprawdzaj, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany naszej polityki prywatności.

Kontakt

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności są mile widziane i należy je kierować na adres kontakt@capricare.pl.

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 25 marca 2020 r.